ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

معرفی

محورها و موضوعات

  • عناصر کمیاب در سلامت و بیماری
  • عناصر کمیاب در تغذیه انسانی
  • عناصر کمیاب در متابولیسم بیولوژیکی
  • عناصر کمیاب در داروسازی، دندانپزشکی و مهندسی بافت
  • عناصر کمیاب در علوم کشاورزی، شیلات و دامپزشکی
  • عناصر کمیاب در نانوبیوتکنولوژی
  • عناصر کمیاب در آلودگی های زیست محیطی
  • عناصر کمیاب در فرآیند های سلولی مولکولی
  • عناصر کمیاب در بهداشت و محیط زیست

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

زمان برگزاری همایش 3 تا 5 اردیبهشت ماه 1398

مهلت ارسال چکیده مقالات

 

مهلت ارسال اصل مقالات

 

حامیان و برگزار کنندگان