•  ۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۰۱ - ۰۹۰۳۷۱۷۲۹۲۳
  •  ۰۲۴-۳۳۷۷۱۷۵۳

حامیان و برگزار کنندگان

  • دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • انجمن عناصر کمیاب ایران