•  ۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۰۱ - ۰۹۰۳۷۱۷۲۹۲۳
  •  ۰۲۴-۳۳۷۷۱۷۵۳

اسکان

 اسکان جهت دانشجویان شرکت کننده در ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران  در نظر گرفته شده است.

جزئیات در خصوص اسکان متعاقبا اعلام خواهد شد.