•  ۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۰۱ - ۰۹۰۳۷۱۷۲۹۲۳
  •  ۰۲۴-۳۳۷۷۱۷۵۳

هزینه ثبت نام

ارائه گواهی به کلیه نویسندگان در صورت ثبت نام آنها امکان پذیر خواهد بود.

هزینه ثبت‌نام در کنگره

پیش از ۳۱ تیرماه 

(هزار تومان)

بعد از ۱ مرداد

(هزار تومان)

دانشجویان عضو انجمن

۸۰

۱۲۰

دانشجویان غیر عضو انجمن

۱۰۰

۱۵۰

اعضای هیأت علمی عضو انجمن

۱۵۰

۲۰۰

عضو انجمن (غیر هیأت علمی  و غیر دانشجو)

۱۲۰

۱۷۰

آزاد

۲۰۰

۲۵۰

هزینه متقاضیان دریافت امتیاز بازآموزی، متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

۱- در صورت انتخاب یکی از گزینه های عضو انجمن، ارسال تصویر کارت عضویت در انجمن عناصر کمیاب ایران برای تایید نهایی الزامی می باشد.

۲- در صورت انتخاب یکی از گزینه های عضویت دانشجویی، ارسال تصویر کارت دانشجویی  برای تایید نهایی الزامی می باشد.