• 021-88020916
  • 021-88020916

اعضا کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی ششمین کنگره سراسری عناصر کمیاب

نام و نام خانوادگی

کمیته

محمد موسوی

مسئول سایت

آرمان فتحی

مسئول دبیرخانه

بهاره کرانی

کمیته اجرایی

زینب یوسفی

کمیته اجرایی

یاسر فخاری

کمیته اجرایی

مهران مرزانی

کمیته اجرایی

زهرا قره داغی

کمیته اجرایی

پریسا قره داغی

کمیته اجرایی

فریبا مهدی­ خانی

کمیته اجرایی

امیر رضا اقتداری

کمیته اجرایی

کوشا ایرانی

کمیته اجرایی

پیام محمدی کمیته اجرایی
کیهان مهدی زاده کمیته اجرایی
 
google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر