• 021-88020916
  • 021-88020916

پیام دبیر دوم علمی ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

نقش عناصر کمیاب به عنوان کاتالیست سیستمهای آنزیمی، عامل اصلی در واکنشهای اکسیداسیون و احیا در متابولیسم انرژی و نقل و التقال گازهای تنفسی به خوبی شناخته شده است. این در حالی است که مطالعات اپیدمیولوژیک بر ارتباط بین برخی عناصر کمیاب با بیماریهای قلبی –عروقی، سرطان و فشار خون در انسان و نیز تعدادی از بیماریهای متابولیک در گیاهان تاکید دارد. در حالی که گروه دیگر از مطالعات حاکی از مفید بودن این عناصر در غلبه موجودات زنده بر استرسهای مختلف است و به نظر می رسد که هرروزه جنبه های متنوع تری از نقش عناصر کمیاب در حیات گیاهان، جانوران و انسان آشکار می گردد. دست اندرکاران برگزاری ششمین کنگره عناصر کمیاب، ضمن دعوت از محققین، اساتید و دانشجویان محترم و گرامیداشت مقدم ایشان، امیدوار است که این کنگره بستری برای بروز رسانی اطلاعات و تبادل تجربیا ت ارزشمند محققان و اندیشمندانی باشد که در حوزه های مختلف عناصر کمیاب از سنجش تا کاربرد و از خواص متابولیک تا پاسخهای فیزیولوژیک به پژوهش مشغولند. 

 

دکتر قناتی

دبیر دوم علمی کنگره

 

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر