• 021-88020916
  • 021-88020916

اعضا کمیته علمی

اسامی اعضا کمیته علمی:

محمد امین احمدی فقیه: سازمان انرژی اتمی

حسن احمدوند: دانشگاه علوم پزشکی خرم اباد

محمد حسین اعرابی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صمد اکبرزاده: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

غلامرضا امیری: دانشگاه آزاد اسلامی

مجید بغدادی: سازمان محیط زیست

منیره دودی: دانشگاه آزاد اسلامی

جلال حسن: دانشگاه تهران

رضا حسن ساجدی: دانشگاه تربیت مدرس

محمد حسن خادم انصاری: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

خسرو خواجه: دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر رستگاری: دانشگاه آزاد اسلامی

مجید سیرتی: دانشگاه شهید بهشتی

کهین شاهانی پور: دانشگاه آزاد اسلامی

محمد شعبانی: دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهدی شمسایی: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

فرزاد شیدفر: دانشگاه علوم پزشکی ایران

احمد غلامحسینیان: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

محسن فیروزرای: دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی

دوردی قوجق: دانشگاه علوم پزشک بابل

فایزه قناتی: دانشگاه تربیت مدرس

عبدالرضا کرباسی: سازمان محیط زیست

جمشید کریمی: دانشگاه علوم پزشکی همدان

محمد رضا گنجعلی: دانشگاه تهران

تقی گودرزی: دانشگاه آزاد اسلامی

نصرالله محبوبی صوفیانی: دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا مصباح نمین: دانشگاه تربیت مدرس

سید علی اصغر مشتاقی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی

غلامرضا مشتاقی کاشانیان: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مینو السادات مشتاقی: دانشگاه آزاد اسلامی

سید مهدی میرهاشمی: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

محمد نجفی: دانشگاه علوم پزشکی ایران

لیدا نوایی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

میترا نوربخش: دانشگاه علوم پزشکی ایران

آذین نوروزی: : دانشگاه علوم پزشکی پزشکی تهران

هاشم نیری: دانشگاه آزاد اسلامی

پرویز نوروزی: دانشگاه تهران

سید مرتضی حسینی: دانشگاه تهران

علی محمد احدی: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

زرین دخت امامی: دانشگاه آزاد اسلامی

زهرا بطحایی: دانشگاه تربیت مدرس

محمدمشکانی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر