• 021-88020916
 • 021-88020916

راهنمای تهیه و ارسال خلاصه مقالات

نحوه تهیه خلاصه مقالات:  

 • خلاصه مقالات صرفا بایستی به زبان فارسی و بر اساس فرمت اعلام شده در دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات، تهیه و ارسال شوند.
 • تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل  (Full text) خودداری شود.
 • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین ذکر شده در بخش نویسندگان، به عهده فرستنده مقاله می‎باشد.
 • مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با نویسنده مسؤل مقاله (Corresponding Author) می‎باشد. خلاصه مقالاتی که سرقت علمی (plagiarism) بوده و یا در کنگره های داخلی قبلی ارایه شده باشند، در فرایند غربالگری اولیه مقالات (Primary Screening) حذف شده (Fast Rejection) و وارد فرآیند داوری اصلی نخواهند شد.
 • در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام میشود.
 •  ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.
 • چکیده مقالات باید شامل: عنوان مقاله، نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها (گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه / پژوهشکده / سازمان محل تحقیق و ...)، تنه یا متن اصلی خلاصه مقاله و واژه های کلیدی باشد.
 • متن خلاصه مقاله با فونت عادی و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
 • حجم آن حداکثر 300 کلمه باشد.
 • خلاصه مقالات ارسالی می تواند برگرفته از مطالعات اصیل (تحقیقی) (Original/Research article) ، گزارش موردی (Case report, Case series)، کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) و مقالات مروری (Review articles) باشند.