• 021-88020916
  • 021-88020916

کارگاه ها

هزینه ثبت نام

ظرفیت

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

مدرس کارگاه

­نام کارگاه

ردیف

70 هزارتومان برای دانشجویان

120 هزار تومان برای سایرین

20 نفر

چهارشنبه

۹۸/۱۲/۷

۱۶-۱۸

در محل کنگره

دکتر جلال حسن​

کارگاه روش‌های اندازه‌گیری فلزات کمیاب در نمونه‌های بیولوژیک

1

70 هزارتومان برای دانشجویان

120 هزار تومان برای سایرین

20 نفر

چهارشنبه

۹۸/۱۲/۷

​۱۶-۱۸

در محل کنگره

دکتر مصباح نمین​

کارگاه آشنایی با ایمنی در مقابل مخاطرات عوامل شیمیایی و بیولوژیک در آزمایشگاه

2

100 هزارتومان برای دانشجویان

150 هزار تومان برای سایرین

15 نفر

سه شنبه

۹۸/۱۲/۶

​۱۳-۱۷

آزمایشگاه علوم گیاهی،

دانشکده علوم زیستی

دانشگاه تربیت مدرس

سرکار خانم مهندس جمشیدی کارگاه روش های استخراج ترکیبات دارویی گیاهی 3

70 هزارتومان برای دانشجویان

120 هزار تومان برای سایرین

20 نفر

سه شنبه

۹۸/۱۲/۶

​۱۶-۱۸

در محل کنگره

دکتر ابوالفضل فراهانی

معرفی روشهای نوین متابولیتهای سموم و مواد آلی در نمونه های بیولوژیکی 4

70 هزارتومان برای دانشجویان

120 هزار تومان برای سایرین

20 نفر

پنج شنبه

۹۸/۱۲/۸

​۱۳-۱۶

در محل کنگره

   دکتر مشتاقی کاشانیان

کارگاه کنترل کیفی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

5

 

 

 

 

 

 

 

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر