• 021-88020916
  • 021-88020916

کارگاه ها

هزینه ثبت نام

ظرفیت

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

مدرس کارگاه

­نام کارگاه

ردیف

70 هزارتومان برای دانشجویان

120 هزار تومان برای سایرین

20 نفر

همزمان با برگزاری کنگره

در محل کنگره

دکتر جلال حسن​

کارگاه روش‌های اندازه‌گیری فلزات کمیاب در نمونه‌های بیولوژیک

1

70 هزارتومان برای دانشجویان

120 هزار تومان برای سایرین

20 نفر

همزمان با برگزاری کنگره

در محل کنگره

دکتر مصباح نمین​

کارگاه آشنایی با ایمنی در مقابل مخاطرات عوامل شیمیایی و بیولوژیک در آزمایشگاه

2

70 هزارتومان برای دانشجویان

120 هزار تومان برای سایرین

20 نفر

همزمان با برگزاری کنگره

در محل کنگره

   دکتر مشتاقی کاشانیان

کارگاه کنترل کیفی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

3