کارگاه کنترل کیفی در ازمایشگاه های تشخیص طبی

هزینه ها و نحوه ثبت نام در کارگاه ها متعاقبا

و به زودی اعلام و بر روی پوستر ها اعلام میشود