• 021-88020916
  • 021-88020916

قالب پوستر

پژوهشگران محترمی که چکیده آنها برای پوستر پذیرفته شده است، پوستر خود را در قالب آماده شده قرار داده و در اندازه 90 در 70 سانتی متر آماده کنند. و در روز برگزاری کنگره تحویل دهند.

با تشکر