• 021-88020916
  • 021-88020916

پیام دبیر دوم علمی ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

نقش عناصر کمیاب به عنوان کاتالیست سیستمهای آنزیمی، عامل اصلی در واکنشهای اکسیداسیون و احیا در متابولیسم انرژی و نقل و التقال گازهای تنفسی به خوبی شناخته شده است. این در حالی است که مطالعات اپیدمیولوژیک بر ارتباط بین برخی عناصر کمیاب با بیماریهای قلبی –عروقی، سرطان و فشار خون در انسان و نیز تعدادی از بیماریهای متابولیک در گیاهان تاکید دارد. در حالی که گروه دیگر از مطالعات حاکی از مفید بودن این عناصر در غلبه موجودات زنده بر استرسهای مختلف است و به نظر می رسد که هرروزه جنبه های متنوع تری از نقش عناصر کمیاب در حیات گیاهان، جانوران و انسان آشکار می گردد. دست اندرکاران برگزاری ششمین کنگره عناصر کمیاب، ضمن دعوت از محققین، اساتید و دانشجویان محترم و گرامیداشت مقدم ایشان، امیدوار است که این کنگره بستری برای بروز رسانی اطلاعات و تبادل تجربیا ت ارزشمند محققان و اندیشمندانی باشد که در حوزه های مختلف عناصر کمیاب از سنجش تا کاربرد و از خواص متابولیک تا پاسخهای فیزیولوژیک به پژوهش مشغولند. 

 

دکتر قناتی

دبیر دوم علمی کنگره